فروشگاه جامع پروژه های معماری
دانلود بهترین پروژه های دانشجویی معماری مرجع پروژه های معماری معمآرک معدن پروژه های معماری وبسایت معمآرک مرجع دانلود های معماری

دانلود رساله طراحی معماری فرودگاه

دانلود رساله طراحی معماری فرودگاه

چکیده
فرودگاه يكي از انگشت شمار بناهايي است كه سر تا پا مدرن است . فرودگاه و ساختمان اصلي آن ، يعني پايانه مسافري فاقد هر گونه بيشينه اي است . پايانه مسافري معمولا عبارت بود از ساختماني بزرگ و چهار گوش ، بعضاً با سيستم جاده اي دو سطحي در قسمت زميني و يك تراس زميني پر زرق و برق كه مستقيماً به قسمت هوايي دسترسي و اشراف داشته ، برج كنترل ساختماني مجزا بود مشرف به باندهاي پرواز و سكوها. ساختمانهاي جنبي و پشتيباني عبارت بودند از آشيانه ها ،محوطه هاي سرويس هواپيما، توقفگاههاي خودرو، هتلها و ساختمانهاي اداري براي خطوط هوايي و با متصديان و مسئولين فرودگاه در هر حال با خاتمه سده بيستم،فرودگاه آغازگر يكي از دگرگوني هايي بود كه بلوغ گونه اي از ساختمان را بشارت مي داد.
فرودگاه ديگر چيزي همانند ايستگاههاي بزرگ راه آهن به شمار نمي رود، كه يك طرفش خودروها و طرف ديگرش هواپيماها سرگرم فعاليت باشند، امروزه فرودگاه مجموعه اي پوياست،وجودي چند منظوره كه غناي فرهنگي و زندگي متنوع امروزي را منعكس مي كند، در نتيجه فرودگاه جديد مركز رشد منطقه اي است كه توجهي به كمربندهاي سبز و يا ارزشهاي سنتي جوامع همجوار خود ندارد .
بلوغ فرودگاهها همزمان است با تحول آنها به مراكز عمده اقتصادي. اكنون فرودگاههاي مدرن مراكز تجاري به شمار مي روند كه تقريباً مستقل از سفر هوايي عمل مي كنند .

فهرست مطالب:
چکیده 10
هدف از انتخاب پروژه 14
موقعیت جغرافیايی 16
موقعیت جغرافیايی استان مازندران 16
موقعیت جغرافیايی شهرنوشهر 17
تاريخچه 19
جاذبه های طبیعی 20
آثارتاريخی ومناطق ديدنی 21
بندرنوشهر 22
پوشش گیاهی 23
اقلیم: 25
الف(آب و هوای معتدل خزری 25
ب(آب و هوای معتدل كوهستانی 26
ج( آب و هوای سرد كوهستانی 26
باد: 29
يـخبندان 30
دما : 31
آلسان ترمینال حلقوی فرودگاه بن 36
فرودگاه بیلبائو ، سونديکا ، بیلانو اسپانیا 1991 38
فرودگاه مارسی 41
فرودگاه بین المللی کانسای 46
ترن 49
محاسبه حجم مسافر ساعت اوج 58
محاسبه حجم مستقبلین و مشايعین ساعت اوج 60
انواع پايانه های مسافری 63
عناصر پايانه های مسافری داخلی 65
سالن عمومی 67
محوطه بلیط و پذيرش توشه 68
تعداد پیشخوانها 69
كنترل های امنیتی 69
سالن ها و راهروهای مسافران خروجی 69
سالن مشترك مسافران خروجی 70
سالن دروازه خروجی 70
سالن های میهمانان عالیمقام دولتی4 و مسافران ويژه تجاری5 70
محوطه بار اندازی و مطالبه توشه 71
سالن عمومی ورودی 75
عناصر پايانه های مسافری بین المللی 76
بخش مسافران خروجی جلوخان 76
سالن عمومی خروجی 76
سالن كنترل بلیط و پذيرش توشه 77
محوطه كنترل گذرنامه و پلیط و بازرسی امنیتی 77
بخش مسافران ورودی 78
سالن ورودی 78
محوطه قرنطینه بهداشتی 78
تعداد محل كنترلهای بهداشتی 78
بازرسی گمرك 80
طبقه بندی فرودگاه ها 83
اصول اقتصادی 85
اصول انسانی 85
چهار مکتب فرودگاه7 87
مکتب اول 87
مکتب دوم 87
مکتب سوم 87
مکتب چهارم 87
طراحی سیستمهای مختلف فرودگاه ها 88
الف- فرودگاه های منفرد 88
ب- فرودگاه های پراكنده اقماری 90
طرح هندسی اجراء متشکله محوطه پرواز فرودگاه ها 42
مشخصات هواپیماها 43
وزن هواپیما 43
اندازه هواپیما 43
ظرفیت هواپیما 44
طول باند مورد لزوم برای هواپیما 45
بوئینگ 707 45
بوئینگ 727 46
بوئینگ 747 47
طبقه بندی هواپیماهای مسافربری در سیستم اف .ا.اF.A.A 50
طبقه بندی فرودگاه ها در سیستم ايکائو 50
طرز پارك هواپیما در گیت)3( 51
تعداد دربهای ارتباطی به هواپیما 56
آرايش محوطه پايانه 57
باند پرواز)14( 59
اجزاء متشکله باند 59
پروفیل طولی باند 62
- حداقل فاصله بین محورهای دو باند موازی 62
- باند پرواز منفرد A 63
باندهای پرواز موازی b,C 64
باندهای پرواز متقاطع d.e.f 64
باند پرواز g,h 65
مسافت بی مانع 65
- باند خزش 66
- عوامل موثر در طراحی باند خزش 66
- استانداردهای طرح هندسی 67
طول باند خزش 67
عرض منطقه ايمنی ) حريم باند خزش ( 68
- باندهای خزش كنار گذر و دور زدن 72
طرح هندسی هولدينگ اپرون 73
طرح هندسی اپرون 73
تسهیلات مورد نیاز در محوطه پايانه 79
- ملاحظات مرتبط با گازهای داغ اگزوز2 83
- حصارهای گاز برگردان22 84
علامت گذاری باندهای فرود و تاكسی ويها 88
علامت گذاری فرودگاهها 89
محل محوطه علائم 90
علامت گذاری هويت باند 91
علامت گذاری خط وسط تاكسی رو 93
مجموعه ترمینالها 93
دياگرام دو باند موازی به صورت ستون فقرانی 95
فضای مورد نیاز برای ترمینال 97
ايده های طراحی ترمینال 99
ترمینالهای نوع انتقالی ) ترانسپورتر( 103
ساختمان ترمینال 104
نحوه عملکرد 104
توسعه 105
كاربردهای ويژه 106
ترمینالهای نوع مدولهای به هم پیوسته23 106
- تجزيه و تحلیل اقتصادی طرح مدولهای به هم پیوسته 107
شناسايی و تحلیل الگوهای توزيع حركت در طبقات 109
- نتیجه گیری 6
تمركز و عدم تمركز در ترمینالها 9
- نتیجه گیری 13
نحوه پارك هواپیما در اپرون )با توجه به فرم پايانه ( 13
- دروازه هوايی 13
سیستم خطی 15
سیستم اپرون آزاد 20
سیستم ستاره ای 21
سیستم باسینگ35 25
فرودگاههای گسترده و غیر مركزی 25
فرودگاه لس انجلس 26
فرودگاههای مختلط 29
الف -راههای ارتباطی و ارتباطات زمینی 30
ب- فرايند جريان حركت مسافرين و چمدانها 31
پ – فضاهای تجمع و نگهداری مسافرين 31
ت- ارتباطات داخلی ترمینال و انتقال مسافرين به پايانه ها 32
ث – شركتهای هواپیمايی و عملیات پشتیبانی 32
فرايند جريان حركت مسافر و چمدانها 33
مسافت پیاده روی38 34
تفکیك ترافیکهای داخلی و بین المللی 34
- جدول تجزيه و تحلیل فواصل پیاده پیشنهادی 35
اتاقهای انتظار39 143
محوطه های مربوط به بار40 143
سيستم اتوماتيك انتقال دهنده مسافران در فرودگاه دالاس 6
سیستم كابین تاكسی 7
انتقال چمدانها 8
شرح عملکرد فضاهای اصلی و الگوی عمللکردی 14
- الگوی خطی 15
- الگوی عبوری 18
- الگوی جزيره ای 20
الگوی تركیبی 21
دفاتر پشتیبانی فضای پذيرش 21
فضای انتظار جهت پرواز مسافريت خروجی 22
فضای تفکیك چمدان 24
روش متمركز 24
روش غیر متمركز 25
روش نیمه متمركز 25
فضای دريافت چمدان 28
- گمرك 30
ساختمان پايانه 35
قسمتهای تشکیل دهنده پايانه فرودگاه 36
تأسیسات فرودگاه 41
فضاهای مورد نیاز تکنیکال بلاك 47
- ساختمان امور عمومی 49
-تأسیسات پايانه 50
آشیانه ها 53
موقعیت آشیانه ها47 53
- آشیانه های هواپیما بر دو نوعند 54
- ملاحظات عمومی طراحی 58
آتش نشانی 59
عوامل تشکیل دهنده مجموعه ترمینال 60
محوطه های تعمیرات و سرويس هواپیما 61
ترافیك اتومبیل در فرودگاهها 62
طراحي فرودگاه داخلي نوشهر 67

بخش مشخصات
 • حجم فایل : 10.46مگابایت
 • فرمت فایل :ورد آفیس (docs)
 • تعداد صفحه : 281 صفحه
 • منبع : معمآرک
 • رمز عبور : ندارد
  • پشتیبانی:
   تلفن :09147582237
   ایمیل:esmaeel.s.aref@gmail.com
بخش آموزش

 


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 15,640 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
12516_1465655017_499868_2689.zip10.2 MB

رساله معماری مجموعه فرهنگی و هنری به صورت فایل ورد و قابل ویرایش

رساله معماری مجموعه فرهنگی و هنری به صورت فایل ورد و قابل ویرایش رساله پایان نامه معماری مجموعه فرهنگی و هنری که داری 269 صفحه است و شامل فهرست زیر میباشد: فهرست مطالبعنوان صفحه چکيده ‌قمقدمه: 1روند انجام پروژه 1طرح مساله 1روند تحقيق 2پيش فرض پژوهش 3روش پژوهش 4مطالعات کتابخانه اي: 4مطالعات آماري، نقشه ها و تصاوير: 5مطالعات ميداني: 5مصاحبه هاي تخصصي: 6پيشينه پژوهش 6فصل 1 - مطالعات پايه و شناخت موضوع 8تعاريف و مفاهيم پايه 9مقدمه 9طرح مساله و اهميت موضوع پژوه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,300 تومان

پروژه کامل رساله مجتمع مسکونی

پروژه کامل رساله مجتمع مسکونی پروژه آماده رساله مجتمع مسکونی ؛ که در زیر فهرست محتوای آن را ذکر کرده ایم: فهرست مطالبعنوان : صفحه :چکیده : 10فصل اول:شناخت موضوع 11طرح موضوع و اهمیت آن 12علت انتخاب موضوع 12 اهداف تحقیق 13روش تحقیق 14روان شناسی محیط های مسکونی 15سکونتگاه چیست؟ 15مسکن 16عوامل مؤثر بر مجموعه های مسکونی 17فصل دوم :معرفی منطقه و سایت و اقلیم 18اقلیم و تاثیر آن بر معماری 19ویژگی معماری بومی مناطق سرد 22انتخاب مصالح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,175 تومان

پاور پوینت انسان طبیعت معماری با بررسی بحران طبیعت و انواع ارتباط بین انسان و طبیعت

پاور پوینت انسان طبیعت معماری با بررسی بحران طبیعت و انواع ارتباط بین انسان و طبیعت پاور پوینت انسان طبیعت معماری که با بررسی بحران طبیعت ؛ انواع ارتباط بین انسان و طبیعت ؛ارتباط غیر سامانه ای یا سامانه ای گسسته ؛ ارتباط سامانه ای پیوسته و غیره به صورت نموداری زیبا پرداخته است:   بخش مشخصات حجم فایل : 15مگابایتفرمت فایل : pptx (پاورپوینت)تعداد اسلاید: 40 اسلایدمنبع :معمآرکرمز عبور : نداردپشتیبانی: شماره تماس:09147582237ایمیل : ESMAEEL.S.AREF@GMAIL.COMبخش آموزش برای دانلود ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,610 تومان

رساله کامل دانشکده هنر و معماری با رویکرد معماری پایدار

رساله کامل دانشکده هنر و معماری با رویکرد معماری پایدار رساله 124 صفحه ای دانشکده هنر و معماری: با فهرست موضوعات زیر: برای دالود شما قرار داده ایم مقدمه    5 تعریف دانشگاه    6 تعریف دانشکده    7 تاریخچه دانشگاه و دانشکده در جهان    9 اولین دانشگاه ایران    15 معماری    16 آموزش معماری در جهان    18 رشته معماری    19 خاص‌ترين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,300 تومان
فایل های خود را بفروشید
محصول دانلودی: پاورپوینت 6 بنای مهم بین النهرین تعداد اسلاید: 44 قابل ویرایش: می باشد کیفیت محصول: ******* ...
در این مجموعه 65 عکس با کیفیت و با حجم پایین نسبت به کیفیت عکس ها قرار گرفته که شامل نماهای داخلی سینما می باشد که گرد هم آمده اند. دروس مربوطه دانشگاهی : معماری و عمرانموضوع : مجموعه 65 عکس از نماهای داخلی سینمافرمت : jpg حجم : 15.3 MB ...
رشد فزاينده جمعيت جهان آثار اساسي واغلب فاجعه آميزي بر زيستگاههاي طبيعي كره زمين داشته است . مصرف بي رويه انرژي ،تخريب جنگلها وانقراض گونه هاي گياهي وجانوري ازپيامدهاي آن مي باشد . نگراني درباره آينده محيط زيست کره زمين و منابع آن حقيقتي انکارناپذير است که امروز توجه جهانيان را به خود معطوف داشته است . بسياري بر اين باورند كه رشد بي رويه جمعيت ؛ منجربه شهر نشيني ودر نتيجه مصرف بيش ?